Vlaanderen

Artikel 56novies van de Algemene kinderbijslagwet

 

Zijn tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen, eventueel verhoogd met de bijslagen, bepaald in artikel 42bis op kinderbijslag gerechtigd en onder de door de Koning te bepalen voorwaarden:

1° de volledige of gedeeltelijke uitkeringsgerechtigde werklozen;

2° de volledige of gedeeltelijke niet uitkeringsgerechtigde werklozen.

De programmawet van 22.12.1989, art. 77 (B.S. 30.12.1989), van kracht vanaf 01.04.1990,heeft de woorden "tegen de bij artikelen 40, 42 en eventueel 42bis bepaalde bedragen" vervangen door de woorden "tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen, eventueel verhoogd met de bijslagen, bepaald in artikel 42bis"

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top