Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 56octies van de Algemene kinderbijslagwet

  Kinderbijslag tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen wordt verworven door de werknemer die een onderbrekingsuitkering geniet, bedoeld in afdeling 5 - onderbreking van de beroepsloopbaan - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

  Kinderbijslag tegen de bij artikel 40 bepaalde bedragen wordt eveneens verworven door de militair die een onderbrekingstoelage geniet, bedoeld in artikel 3, §3bis, van de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen.

  Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die krachtens deze wet recht heeft op kinderbijslag als zelfstandige.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 59 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 56octies de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid wordt in de Franse tekst het woord "travailleur" vervangen door de woorden "travailleur salarié";

  2° het derde lid wordt vervangen als volgt : "Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die krachtens deze wet recht heeft op kinderbijslag als zelfstandige.".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top