Artikel 57bis van de Algemene kinderbijslagwet

  De Koning bepaalt de periodes welke voor de toepassing van de artikelen 55, vierde lid, 56, § 1, eerste lid, 3° en § 2, eerste lid, 4°, 56bis, § 1, 56quater, eerste lid, 2°, 56decies, § 1, 56undecies, tweede lid, 56terdecies of 57, tweede lid worden gelijkgesteld met de periodes waarover de werknemer of de zelfstandige de voorwaarden heeft vervuld om aanspraak te maken op de forfaitaire maandelijkse bijslag.

  De bevoegde minister of de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die hij aanduidt, kan in behartigenswaardige gevallen vrijstelling verlenen van de voorwaarde van rechthebbende te zijn op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen, bepaald in de artikelen 55, vierde lid, 56, § 1, eerste lid, 3°, 56bis, § 1, 56quater, eerste lid, 2°, 56decies, § 1, 56undecies, tweede lid, of 57, tweede lid, indien de werknemer of de zelfstandige de voorwaarde heeft vervuld om aanspraak te maken op ten minste één forfaitaire maandelijkse bijslag krachtens deze wet in de loop van vijf jaar die de gebeurtenis bedoeld in deze artikelen onmiddellijk voorafgaan.

  De bevoegde minister heeft dezelfde bevoegdheid inzake categorieën van behartigenswaardige gevallen. Hij dient dan wel vooraf het advies van het Beheerscomité van FAMIFED in te winnen.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 65 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het artikel 57bis de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden de woorden "56terdecies" ingevoegd tussen de woorden "56undecies, tweede lid," en de woorden "of 57, tweede lid,";

  2° in hetzelfde eerste lid, wordt het woord "werknemer" vervangen door de woorden "werknemer of de zelfstandige";

  3° in het tweede lid worden de woorden "minister van Sociale Zaken of de ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu" vervangen door de woorden "bevoegde minister of de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid";

  4° in hetzelfde tweede lid, wordt het woord "werknemer" vervangen door de woorden "werknemer of de zelfstandige";

  5° in hetzelfde tweede lid, worden de woorden "deze wetten" vervangen door de woorden "deze wet";

  6° in het derde lid worden de woorden "minister van Sociale Zaken" vervangen door de woorden "bevoegde minister" en worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top