Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 68 van de Algemene kinderbijslagwet

  Onverminderd de bepalingen van artikel 69, § 1/1, worden de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie rechtstreeks aan de in artikel 69 beoogde personen betaald.

  Wanneer het de persoon bedoeld in artikel 69 materieel onmogelijk is om de verschuldigde gezinsbijslag te ontvangen omdat hij zijn identiteit niet kan aantonen, dan wordt die in afwijking van de bepalingen van het eerste lid voor zijn rekening betaald aan de rechthebbende. De betaling verricht door de kinderbijslaginstelling is liberatoir voor zover de bijslagtrekkende, die in staat is gesteld om zijn identiteit aan te tonen, haar niet zijn wil om voortaan deze bijslag rechtstreeks te ontvangen schriftelijk betekende.

  De gezinsbijslag wordt betaald per overschrijving op een rekening bij een kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. De gezinsbijslag wordt betaald per circulaire cheque als hij om technische of sociale redenen niet per overschrijving kan betaald worden.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 72 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het eerste lid vervangen als volgt:

  "Onverminderd de bepalingen van artikel 69, § 1/1, worden de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie rechtstreeks aan de in artikel 69 beoogde personen betaald.".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top