Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 70ter van de Algemene kinderbijslagwet

  Een forfaitaire bijslag waarvan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag en de toekenningsvoorwaarden bepaalt, is verschuldigd als een kind bij een particulier geplaatst is door bemiddeling van of ten laste van een overheidsinstantie.

  Die forfaitaire bijslag is verschuldigd aan de bijslagtrekkende die de kinderbijslag voor het kind ontving onmiddellijk voor de plaatsing(en), zolang die regelmatig contact onderhoudt met het kind of belangstelling toont voor het kind.

  Als die bijslagtrekkende niet langer de in het tweede lid bedoelde voorwaarden vervult, wordt de forfaitaire bijslag betaald aan de persoon die in zijn plaats voor een deel het kind opvoedt, zoals bedoeld in artikel 69, door regelmatig contact te onderhouden met of belangstelling te tonen voor het kind.

  Het recht van een bijslagtrekkende op de forfaitaire bijslag ontstaat de eerste dag van de maand na die waarin de beslissing van de plaatsende administratieve of gerechtelijke overheid die vaststelt dat hij aan de voorwaarden voldoet, meegedeeld is aan de bevoegde kinderbijslaginstelling.

  De wet van 29.03.2012, art. 10 (B.S. 30.03.2012), van kracht vanaf 09.04.2012, heeft een artikel 70ter vervangen door de volgende bepaling:

  "Een forfaitaire bijslag waarvan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag en de toekenningsvoorwaarden bepaalt, is verschuldigd als een kind bij een particulier geplaatst is door bemiddeling van of ten laste van een overheidsinstantie.
  Die forfaitaire bijslag is verschuldigd aan de bijslagtrekkende die de kinderbijslag voor het kind ontving onmiddellijk voor de plaatsing(en), zolang die regelmatig contact onderhoudt met het kind of belangstelling toont voor het kind.
  Als die bijslagtrekkende niet langer de in het tweede lid bedoelde voorwaarden vervult, wordt de forfaitaire bijslag betaald aan de persoon die in zijn plaats voor een deel het kind opvoedt, zoals bedoeld in artikel 69, door regelmatig contact te onderhouden met of belangstelling te tonen voor het kind.
  Het recht van een bijslagtrekkende op de forfaitaire bijslag ontstaat de eerste dag van de maand na die waarin de beslissing van de plaatsende administratieve of gerechtelijke overheid die vaststelt dat hij aan de voorwaarden voldoet, meegedeeld is aan de bevoegde kinderbijslaginstelling. "

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top