Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 73bis van de Algemene kinderbijslagwet

  § 1. De kinderbijslagfondsen alsook de in artikel 18 bedoelde overheden en openbare instellingen kennen een kraamgeld toe bij de geboorte van elk kind dat recht geeft op kinderbijslag krachtens deze wet.

  Het kraamgeld wordt ook verleend indien geen recht op kinderbijslag krachtens deze wet bestaat, op voorwaarde dat het een kind betreft waarvoor een akte van aangifte van een levenloos kind werd opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Het kraamgeld bedraagt:

  1° 926,95 EUR voor het eerste geboren kind van de vader of van de moeder;

  2° 697,42 EUR voor elk geboren kind dat niet onder 1° wordt bedoeld. (1)

  Uitsluitend ter bepaling van het bedrag van het voor hen verschuldigd kraamgeld, worden evenwel alle kinderen die bij een meervoudige geboorte ter wereld komen, geacht de eerste geboorterang te hebben.

  Om de geboorterang te bepalen, wordt het geadopteerd kind, voor wie een adoptiepremie bedoeld in artikel 73quater werd uitbetaald, niet in aanmerking genomen.

  §2. De bijslagtrekkende kan, met ingang van de zesde maand van de zwangerschap, het kraamgeld aanvragen en de uitbetaling ervan bekomen twee maand vóór de vermoedelijke geboortedatum welke vermeld staat in het bij de aanvraag te voegen geneeskundig getuigschrift.

  Het kraamgeld aangevraagd overeenkomstig het eerste lid is verschuldigd door het kinderbijslagfonds, de overheid of de openbare instelling welke, volgens het geval, bevoegd zou zijn om kinderbijslag uit te betalen op de datum waarop de aanvraag om voorafbetaling wordt ingediend.

  (1) Bij toepassing van het artikel 76bis zijn de vermelde bedragen gekoppeld aan het aldaar toepasselijke spilindexcijfer.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 78 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in paragraaf 1, eerste lid, worden in de Franse tekst de woorden "caisses de compensation pour allocations familiales" vervangen door de woorden "caisses d'allocations familiales" en worden de woorden "deze wetten" vervangen door de worden "deze wet";

  2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "deze wetten" vervangen door de woorden "deze wet";

  3° in paragraaf 2, tweede lid, worden in de Franse tekst de woorden "caisse de compensation pour allocations familiales" vervangen door de woorden "caisse d'allocations familiales".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top