Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91/1 van de Algemene kinderbijslagwet

  De erkende vrije kinderbijslagfondsen en de bijzondere kinderbijslagfondsen laten ten onrechte betaalde gezinsbijslag ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid ingesteld door de wet houdende sociale bepalingen van 30 maart 1994, in de volgende gevallen :

  1° wanneer afgezien wordt van terugvordering omdat die uit sociaal oogpunt niet raadzaam is;

  2° bij toepassing van artikel 119bis;

  3° wanneer terugvordering technisch onmogelijk blijkt;

  4° bij toepassing van artikel 22, § 3, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.

  ______________

  Artikel 91/1 is niet langer van toepassing wat betreft de niet terugbetaalde onverschuldigde bedragen met betrekking tot periodes vanaf 1 januari 2015 [Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013 (B.S. 30.06.2014 - Erratum 04.08.2014)]

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top