Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91/2 van de Algemene kinderbijslagwet

  FAMIFED legt de rechtzetting op van de boekingen van de erkende vrije kinderbijslagfondsen en de bijzondere kinderbijslagfondsen wanneer die onverschuldigde gezinsbijslag aanrekenden ten laste van het globaal beheer van de sociale zekerheid :

  1° wanneer die moest aangerekend worden ten laste van hun reservefonds op basis van artikel 91, § 4, 2°;

  2° in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 91/1.

  Het fonds betaalt aan FAMIFED ten laste van zijn beheersrekening een verhoging die 10 % bedraagt van de som waarop de rechtzetting betrekking heeft.

  ______________

  Artikel 91/2 is niet langer van toepassing wat betreft de niet terugbetaalde onverschuldigde bedragen met betrekking tot periodes vanaf 1 januari 2015 [Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013 (B.S. 30.06.2014 - Erratum 04.08.2014)]

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 85 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het artikel 91/2 de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden de woorden "De Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED";
  2° in het tweede lid, worden de woorden "de Rijksdienst" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top