Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/116 van 8 januari 2001 - Aanpassing van de periodieke formulieren ingevolge de invoering van het begrip feitelijk gezin

  De wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, verschenen in het Belgische Staatsblad van 31 augustus 2000, heeft onder meer alle discriminatie tussen samenwonenden op basis van het geslacht uit de kinderbijslagwet geschrapt. Daartoe zijn de termen "samenwonen" en " samenwonen met een persoon van het andere geslacht" vervangen door het begrip " een feitelijk gezin vormen".

  Het nieuwe begrip "feitelijk gezin" is gedefinieerd in CO 1324 van 22 september 2000 van de Rijksdienst (punt 2.2 op p.5).

  Om een correcte naleving van de richtlijnen in dat verband mogelijk te maken was een aanpassing van een aantal formulieren en informatiebladen nodig. Aangezien zeer binnenkort de periodieke formulieren aan de hand waarvan jaarlijks de gezins- en inkomenssituatie worden gecontroleerd -P12, P16, P19 en P19bis- moeten worden verzonden, zijn die formulieren als eerste onderzocht en waar nodig aan de nieuwe regelgeving aangepast.

  De einddatum voor de verzending van de vernieuwde formulieren wordt bepaald op 31 januari 2001. De kinderbijslagfondsen die genoopt door de omstandigheden een niet-geactualiseerde versie van de formulieren zouden verzenden, dienen bij de interpretatie van de teruggezonden formulieren ook rekening te houden met de actuele gezinssamenstelling1 . Concreet betekent dit dat gegevens vermeld op de formulieren moeten geconfronteerd worden met deze afkomstig uit het Rijksregister van de Natuurlijke Personen.

  Formulieren P12 en P19bis

  In rubriek 1 "Uw leefsituatie" is bij vraag 'andere wijzigingen' een voorbeeld toegevoegd: iemand is bij u komen inwonen. En in de rubriek 5 van het formulier P12 met gewijzigde titel "Andere gezinsleden" zijn bij 'Band met de kinderen' twee voorbeelden toegevoegd, namelijk pleegvader en voogd.

  P12 NL - P12 FR - P12 D

  Formulieren P19, P19bis en infoblad P19ter

  Het onderzoek naar het recht op de (nu ook getrimestrialiseerde) toeslag voor langdurig werklozen, gepensioneerden, langdurig zieken en invaliden (supplementen 42bis en 50ter) in het kader van de nieuwe regelgeving in verband met het vormen van een feitelijk gezin kan resulteren in twee nieuwe hypothesen.

  Ofwel staat het vormen van een feitelijk gezin het recht op de toeslag in de weg voor de van tafel en bed gescheiden echtgenoot of ex-echtgenoot (die een P19bis ontvangt). Ofwel dient ingevolge het vormen van een feitelijk gezin rekening te worden gehouden met de inkomsten van de verschillende samenwonende partners (situatie die wordt onderzocht met het formulier P19).

  Daarom is in de eerste plaats het informatieve gedeelte uitgebreid met de definitie van het begrip "feitelijk gezin" zoals die in de CO 1324 is gegeven. Verder is op de formulieren P19 en P19bis de ook op het formulier P12 voorkomende rubriek "Andere gezinsleden" toegevoegd. Daardoor verkrijgt u naast de officiële samenstelling van het gezin in uw dossier, waaruit het (weerlegbaar) vermoeden blijkt dat er sprake is van een feitelijk gezin, bijkomende informatie over de verwantschapsband met de kinderen en/of over de beroepssituatie van de andere samenwonende 'partner(s)'. Die gegevens laten u toe aan alle 'partners' die vermoed worden samen te leven te vragen om een apart formulier P19 in te vullen. Als u in bepaalde gevallen twijfel heeft over de juiste toepassing van de wet, nodig ik u uit die eerst voor te leggen aan het Departement Controle van de Rijksdienst.

  P19 NL - P19 FR - P19 D

  P19inf. NL - P19inf. FR - P19inf D

  P19bis NL - P19bis FR - P19bis D

  P19ter NL -P19ter FR - P19ter D

  Formulier P16

  Het recht op de verhoogde wezenbijslag vervalt als de overlevende ouder hertrouwt of een feitelijk gezin gaat vormen. Daarom is nu dezelfde rubriek "Andere gezinsleden" die voorkomt op de formulieren P12, P19 en P19bis ook in de P16 opgenomen, zonder dat evenwel naar de beroepssituatie wordt gevraagd, die niet relevant in deze context.

  Bij twijfel over het al dan niet bestaan van een feitelijk gezin is een bezoek ter plaatse noodzakelijk.

  De Rijksdienst stelt alles in het werk om de overige vragenlijsten (o.a. de formulieren om gezinsbijslag aan te vragen) in overeenstemming te brengen met de nieuwe reglementering. Verder wordt met spoed het nodige gedaan om de modules (motiveringsplicht) aan de recente juridische realiteit aan te passen.

  Instellingen die in de toekomst ook via e-mail automatisch een versie van de formulieren willen bekomen met de recentste aanpassingen, kunnen de vraag schriftelijk aan het Departement Controle stellen met opgave van de referenties en ter attentie van de contactpersoon vermeld op de dienstbrief. In de brief vermelden ze hun juiste e-mailadres.

  P16 NL -P16 FR - P16 D

  • 1de richtlijnen met betrekking tot het bewijs van het vormen van een " feitelijk gezin" werden u overgemaakt met de dienstbrief II/B/997/47/NL/FDC van 5 oktober 2000.
  Top