999/116bis van 16 mei 2001 - Aanpassing van de formulieren ingevolge de invoering van het begrip feitelijk gezin (deel II)

  De wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000, heeft onder meer alle discriminatie op basis van het geslacht uit de kinderbijslagwet geschrapt.

  Met de dienstbrief II/C999/c.116/SN werden u reeds een eerste serie aanpassingen aan de formulieren P12, P16, P19, P19bis en P19ter meegedeeld.

  De vaststelling van een "feitelijk gezin", leidt enerzijds tot het ontstaan van rechten (CO 1324, pg. 6, punt 2.3.1), nl "de positieve gevolgen" en anderzijds tot een beperking van rechten op gezinsbijslag, zijnde "de negatieve gevolgen" (CO 1324, pg.9, punt 2.3.2).

  Teneinde te vermijden dat een nieuw begrippenkader een aanzienlijke verzwaring van de procedures voor de vestiging van zowel het kraamgeld als de kinderbijslag zou meebrengen, werden in overeenstemming met de teksten de hiernavolgende documenten uitgewerkt:

  De aanpassing van de aanvraagformulieren

  -Model B- aanvraagformulier voor de wezenbijslag

  Het formulier wordt in dezelfde zin aangepast als het formulier P16.

  Verder wordt van de gelegenheid gebruikt gemaakt om bij de vraag naar het nationaal nummer te verwijzen naar het nummer op de SIS-kaart.

  Infoblad "feitelijk gezin"

  Om beide categorieën van gevolgen te schetsen werd door de werkgroep" formulieren" één gezamenlijk infoblad (J-info) ten behoeve van de sociaal verzekerden opgesteld, waarin bondig wordt geschetst wat de nieuwe term berekent, welke gevolgen er aan zijn verbonden en hoe het tegenbewijs tegen het vermoeden een feitelijk gezin te vormen kan worden geleverd: een huurovereenkomst, arbeidscontract, de verklaring samen te wonen met een andere persoon. De opsomming is niet limitatief.

  Dit infoblad wordt enerzijds gebruikt in het kader van uw informatie- en motiveringsplicht (bijv. na de goedkeuring van de aanvraag ingediend voor een of meer kinderen van een of meer partners) en als bijlage beide eigenlijke motivatie(zie briefmodules hierna).

  De briefmodules

  De aanhef is verschillend naargelang het gaat om een positief of een negatief effect.

  De brief voor negatieve effecten is opgesplitst in vier aparte niet-cumulatieve modules, te gebruiken naargelang één van de situaties (J-1, 2, 3, 4). Naast die modules voor de kennisgeving van een eventueel negatief gevolg voortvloeiend uit het vormen van een feitelijk gezin (vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling volgens het Rijksregister) vindt u een model van verklaring (J-a), waarmee mits toevoeging van bewijsstukken het vermoeden van een feitelijk gezin kan worden weerlegd.

  Voor de positieve effecten is één enkele standaardbrief opgemaakt (J-5). De verklaring van feitelijk gezin (J-b) wordt gevraagd in het licht van de positieve effecten wanneer de dossierbeheerder kennis heeft van een samenwoning. Het feit een "feitelijk gezin" te vormen leidt inderdaad tot het verkrijgen van voordelen, te weten de groepering van kinderen van niet-verwanten tot de derde graad of het recht op kinderbijslag ten gunste van de kinderen van een partner.

  Tevens vindt u een vertaling van het formulier P12 naar het Engels.

  Top