Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/169 van 5 juli 2013 - Aanpassing van de procedure voor de controle van jongeren die onderwijs volgen

  1. Wijzigingen voor het academiejaar 2013-2014

  • Het formulier P7 werd inhoudelijk geactualiseerd (cf. bijlage N / bijlage D).
  • De integratie van de studenten in de Duitstalige Gemeenschap in het elektronisch gegevensverkeer (D062), waarvan de technische documentatie in bijlage is opgenomen.

  2. Het toekenningsproces

  2.1. De Duitstalige en de Vlaamse Gemeenschap: de dossiertaalcode = N/D

  2.1.1. Verzending P7 - informatiebrieven

  Het is de bedoeling op termijn geen algemene jaarlijkse seriële verzending van het formulier P7 voor de dossiers met de taalcode N/D meer uit te voeren.

  De laatste algemene zending en de individuele zending van de informatiebrief_student 18+ in het jaar waarin het kind 18 jaar wordt

  Kinderen geboren in 1995: de gezinnen met kinderen die 18 jaar zijn (of worden in 2013) ontvangen de informatiebrief_student 18+, verzonden aan de bijslagtrekkende op 16 september.

  Kinderen geboren na 1995: de gezinnen ontvangen de informatiebrief_student 18+, in de maand september van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt (september 2014, etc....).

  Het model van deze informatiebrief_student 18+ gaat als bijlage N / bijlage D

  Er wordt telkens op gewezen dat er jaarlijks geen informatie meer zal worden gegeven zolang het kind studeert, maar dat het dossier individueel wordt opgevolgd met de elektronische fluxen. Er wordt extra de aandacht op gevestigd dat de informatiebrief goed moet worden bijgehouden.

  Situaties

  1. De bevoegdheid wordt overgenomen van een andere kinderbijslaginstelling (inclusief gewaarborgde): de kinderbijslaginstelling die de maand september betaald heeft, wordt verondersteld de "informatiebrief_student 18+" te hebben verzonden.
  2. Op het brevet van rechthebbende wordt gemeld "D062", wat impliceert dat de procedure van deze omzendbrief is gevolgd.
  3. De bevoegdheid wordt overgenomen van de kinderbijslaginstelling voor de zelfstandigen of een buitenlandse kinderbijslaginstelling: de informatiebrief wordt gestuurd bij aanvang van de betalingen voor alle 18-jarigen en ouder.
  4. De kinderbijslag is onderbroken/geschorst geweest : gebruik P7 punt 2.1.2 hierna.
  5. Het kind komt uit het buitenland : gebruik P7 punt 2.1.2. hierna.

  Er moet voor gezorgd worden dat de informatie voor elk kind minstens een keer wordt verstrekt.

  2.1.2 Gebruik formulier P7

  Het formulier P7-N wordt niet afgeschaft, maar het wordt niet langer serieel verzonden in september.

  Het blijft dienstig voor:

  • het onderwijs waarvoor geen fluxen D062 worden verzonden: onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs en erkende vorming (ook als het om hoger beroepsonderwijs gaat). In voorkomend geval wordt bij het uitblijven van een antwoord op 15 november een rappel verstuurd (toepassing verwerkingsproces beschreven in rubriek 2.2);
  • telkens er onduidelijkheid is over het recht op kinderbijslag of wanneer het om een eerste recht gaat in de loop van een school- of academiejaar.

  Wanneer moet er nog een formulier P7a/b zijn:

  Schema:

  WEL NIET
  Geen flux D062 (avondonderwijs, sociale promotie,...) Student wordt 25 jaar
  Eerste recht in België Onderbreking/stopzetting studies ook in het buitenland
  Nieuw recht na onderbreking, andere studies na stopzetting De jongere heeft zich laten inschrijven als werkzoekende (D043)
  Het gehandicapte kind wordt 21 jaar (tweede laag recht) en geen D062 Einde van de thesisregeling

  2.1.3. Verwerking elektronisch attest D062: algemene principes

  1. De fluxberichten D062/ formulieren P7 worden dadelijk verwerkt;
  2. De kinderbijslag wordt provisioneel doorbetaald tot 30 november (laatste betaling op 8 december);
  3. Blijkt na de verwerking van de fluxberichten D062 voor november in december, dat de studiegegevens ontbreken of ontoereikend zijn, dan wordt op 15 december de procedure om de provisioneel betaalde kinderbijslag terug te vorderen, opgestart. De procedure werd u meegedeeld met de dienstbrief 999/c.164 van 8 oktober 2012;

  2.2. De Franse Gemeenschap: de dossiertaalcode = F

  De bestaande procedure met verzending van de formulier P7-F wordt behouden in het school- en academiejaar 2013/2014.

  Verwerking P7

  • Op 16 september worden de formulieren P7-F serieel verzonden.
  • Herinnering op 15 november.
  • De kinderbijslag wordt provisioneel doorbetaald tot 30 november 2013 (laatste betaling op 8 december 2013). Immers volgens het KB van 10 augustus 2005 kan de student in het hoger onderwijs zich tot 30 november inschrijven om recht op kinderbijslag te hebben voor het volledige academiejaar.
  • Indien op 16 december de toereikende studiegegevens nog altijd ontbreken, wordt de procedure om de provisioneel betaalde kinderbijslag terug te vorderen, opgestart (cf. dienstbrief 999/c.164).

  2.3. Procesomschakeling

  Ontvangt de kinderbijslaginstelling voor 16 december een inschrijving als werkzoekende D043, dan wordt overgeschakeld naar het proces voor de werkzoekende schoolverlater. Het rechtgevend kind is in principe te beschouwen als " ex-student". Het formulier P20a (bij ontvangst van het inschrijvingsbericht) wordt dadelijk verstuurd. Vanaf de inschrijving als werkzoekende worden alle RIP-berichten verwerkt volgens de dienstbrief 999/c.153 van 1 juli 2009, ook die tijdens de zomervakantie met de vermelding "STU/STX".

  Ontvangt de kinderbijslaginstelling een flux D042 (volledige uitkeringsgerechtigde werkloze) dan gaat het kinderbijslagfonds er tot het bewijs van het tegendeel vanuit dat de jongere niet langer student is, maar volledig uitkeringsgerechtigde werkloze.

  Voor de studenten bij wie de studiegegevens met het formulier P7 of de flux D062 worden ingewonnen, wordt de kinderbijslag - in afwachting van de ontvangst van het studiebewijs - provisioneel doorbetaald tot 30 november 2013 (laatste betaling op 8 december). Voor de jongeren die buiten België studeren, de jongeren verbonden met een leerovereenkomst (formulier P9) of een ondernemersopleiding (formulier P9bis) blijft de provisionele betaling beperkt tot 31 oktober, ervan uitgaande dat het passende formulier in de loop van september wordt verzonden.

  Indien betrokkene naar aanleiding van de informatiebrief een ander statuut signaleert (bijvoorbeeld leerovereenkomst) dan wordt overgeschakeld naar het aan dat statuut aangepaste proces. Zo zal het formulier P9/P9bis verzonden worden voor de jongeren van wie bekend is dat ze verbonden zijn met een leerovereenkomst/ondernemingsopleiding.

  Problemen in verband met de berichten van inschrijving D062 /studieattesten dienen te worden gesignaleerd aan het departement Controle:

  Nederlandstalig en Franstalig
  Tel.: 02-237 23 35
  Mail: monitoringnl@rkw.be

  2.4. Aandachtspunten

  2.4.1. Thesisstudent tijdens een diplomajaar

  Cf. Informatiefiche 2

  De huidige procedure

  De kinderbijslag wordt provisioneel betaald tot 30 juni van het lopende schooljaar, in juli wordt een formulier P7a gestuurd om de datum van aflevering eindverhandeling of beëindiging diplomajaar mee te delen. De enige bron van informatie tijdens het academiejaar is de inschrijving als werkzoekende schoolverlater om aan te nemen dat het diplomajaar vermoedelijk is beëindigd. Vaak blijkt uit die bevraging dat de jongere al geruime tijd zijn eindverhandeling heeft ingediend of zijn diplomajaar beëindigd heeft in de loop van het vorig academiejaar. Er blijkt dat de jongere geen eindverhandeling moest indienen, maar ingeschreven was voor enkele lesonderdelen waarvoor hij/zij het vorige jaar niet geslaagd was en hierdoor voor minder dan 27 studiepunten inge schreven was. Dergelijke jongeren komen niet in aanmerking voor het recht op kinderbijslag als thesisstudent waardoor een terugvordering wordt veroorzaakt. Als deze info pas na 30 juni werd ontvangen, is een volledig schooljaar de kinderbijslag ten onrechte betaald.
  Aangezien het bericht D062 geen zone bevat om aan te duiden wanneer er daadwerkelijk een eindverhandeling moet worden ingediend (of is ingediend) en/of de zone "Can attain diploma"
  wordt gebruikt voor het jaar waarin het diploma kan behaald worden ongeacht of al dan niet een thesis moet worden ingediend, geldt volgende oplossing

  De aangepaste procedure

  Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap D062

  Stap 1:

  De thesisjaarvoorwaarde voor het diplomajaar: D062 < 27 studiepunten in combinatie met de notie "Can attain diploma: J"

  Stap 2:

  Het gaat niet om een doctoraatsstudent (cf. Informatiefiche 5.1)

  Schema

  Eerste keer in een thesisjaar Tweede keer na elkaar in thesisjaar
  Volg stap 3 en 5 Eenzelfde vakrichting : volg stap 4
    Verschillend niveau of vakrichting : volg stap 3 en 5

  Eerste keer in een thesisjaar Tweede keer na elkaar in thesisjaar
  Volg stap 3 en 5 Eenzelfde vakrichting : volg stap 4
  Verschillend niveau of vakrichting: Volg stap 3 en 5

  Stap 3:

  De briefmodule "thesisjaar/1" wordt gezonden (bijlage N / bijlage D). De betalingen worden voortgezet tot wanneer de module beantwoord wordt teruggestuurd.

  Stap 4:

  De student zit in twee opeenvolgende diplomajaren (cf. Fiche in bijlage)

  • voor dezelfde vakrichting : Deze informatie kan gehaald worden uit de vergelijking van de administrative group. Motivering : De student zit tweede maal in een diplomajaar OF werkt aan een thesis/eindverhandeling of stageverslag, voor het tweede opeenvolgende jaar voor dezelfde studie. In dat geval is er geen recht op kinderbijslag (KB van 16 januari 1968). Hij/zij moet zich inschrijven voor minstens 27 studiepunten om verder kinderbijslag te verkrijgen. In dat geval wordt een "weigeringsbeslissing" minder dan 27 studiepunten gestuurd (definitieve gegevens die niet voldoen cf. CO 1374 van 25 september 2008 bijlage 2).
  • voor ander niveau of vakrichting : cf. stap 3

  Stap 5:

  Het einde van het academiejaar

  Deze wordt gevolgd door een briefmodule "thesisjaar/2" (bijlage N / bijlage D) in de maand juli om na te gaan wanneer de thesis/eindwerk/het stageverslag werd of wordt ingediend.

  Hypothese 1: De module wordt niet teruggestuurd. De betalingen blijven geschorst op 30 juni (einde recht en geen vakantieperiode), tenzij op een andere wijze een tegenstrijdig/aanvullend gegeven wordt gesignaleerd via flux, formulier, verklaring (ook telefoon, mail, fax,...). Dan kunnen de betalingen worden hervat (toepassing artikel 48 Kinderbijslagwet).

  Voorbeelden:

  • De flux D043 werd ontvangen in de loop van de maand juli. De toekenningsperiode begint te lopen op 1 juli vertrekkende van de hypothese dat de thesis werd ingediend op 30 juni.
  • De flux D043 wordt ontvangen op 25 juni met inschrijving op 15 juni. Vermoeden dat de studies werden afgesloten (tot bewijs van het tegendeel) op 14 juni1 en de beroepsinschakelingsperiode van 1 jaar een aanvang neemt.

  Hypothese 2: De module wordt teruggestuurd. Aanpassing (regularisatie) van de betalingen afhankelijk van de ingewonnen informatie. Is de thesis nog niet ingediend dan mag er betaald worden tot 30 september (max. 1 jaar).

  Franse Gemeenschap: P7b

  Beslissen op basis van de verklaring in de hoofding van de de P7F-b.
  Zie ook de vraag 9 op de verklaring P7F-a.

  2.4.2. "Up with people"

  Jongeren die met deze organisatie in het buitenland verblijven volgen opleidingen aan een buitenlandse onderwijsinstelling. Het formulier P7-int moet ingevuld worden door de onderwijsinstelling en niet door de organisatie.

  2.4.3. Het deeltijds onderwijs (het werkplek-leren) (zie Informatiefiche 5.4)

  Voor het deeltijds onderwijs in de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap: code 312/313.
  Voor het deeltijds onderwijs in de Franse Gemeenschap: vraag 22 van de P7b.

  In dat geval studeert het rechtgevend kind deeltijds en werkt het deeltijds ("het werkplekleren"). De inkomensnorm (artikel 3 en 14 van het KB van 10 augustus 2005) is van toepassing. De 240-urennorm geldt hier niet.

  Deze jongeren ontvangen algemene informatie via de informatiebrief_student 18+ (N/D) of het formulier P7F op 16 september.

  Op de P7-a is de vraag naar het inkomen in geval van deeltijds onderwijs weggelaten (vraag 1).
  In bijlage N / bijlage D gaat een briefmodule "deeltijds werken_ studeren" waarmee :

  • bijzondere informatie wordt gegeven;
  • een kopie van de stage-overeenkomst wordt opgevraagd;
  • een te hoog inkomen kan worden gesignaleerd.

  Gebruik van deze module

  Bij deeltijds leren worden de RIP-berichten alleen onderzocht in functie van het bericht van de stageovereenkomst. Zolang er geen bericht is gaan de betalingen door. Bij ontvangst van het RIP-bericht van de stageovereenkomst wordt de briefmodule "deeltijds werken_ studeren" gezonden en een kopie van de stage-overeenkomst opgevraagd om het bedrag uit deeltijdse tewerkstelling te kennen. Er wordt duidelijk gemotiveerd wat de wettelijke voorwaarden zijn om kinderbijslag te ontvangen in het raam van een overeenkomst "werken-leren". In afwachting van de ontvangst van een kopie van deze overeenkomst blijven de betalingen geschorst.

  2.4.4. De individuele beroepsopleiding en de instapstage

  Het deeltijds onderwijs en de beroepsinschakelingsperiode

  Ook voor IBO-opleidingen/de instapstage wordt de overeenkomst uitgaande van de dienst voor arbeidsbemiddeling opgevraagd. De inschakelingsuitkering/opleidingsuitkering/ de stage-uitkering dient te worden meegeteld voor het bereiken van het grensinkomen (cf. dienstbrief 997/28nonies). Voor de individuele beroepsopleiding (IBO) en de instapstage2 geldt de productiviteitspremie insgelijks als inkomen (de aangepaste P20 gaat als bijlage N / bijlage D).

  Het voltijds onderwijs

  Tijdens de opleidingsperiode zijn er geen RSZ-aangiften. Aangezien het niet gaat om een arbeidsovereenkomst tellen de gewerkte uren in het kader van de opleiding niet mee voor het bereiken van de 240-urennorm.

  Opgelet! Voor de voltijdse student is elke uitkering in de werkloosheidsregeling (dus ook de opleidingsuitkering en de stage-uitkering) echter wel een beletsel voor de betaling van de kinderbijslag.

  Voorbeeld : Na voltijdse studie start de student een individuele beroepsopleiding op 1 augustus. De stage-uitkering tijdens de maanden augustus en september is een beletsel voor de vakantieperiode als student. Als werkzoekende is het inkomen voor augustus en september te hoog. Als student is er weliswaar voldaan aan de 240-urennorm, maar vormt de stage-uitkering een absoluut beletsel voor augustus en september.

  2.4.5. Doctoraatsstudent3

  Een doctorandus kan desgevallend een recht op kinderbijslag openen wanneer hij een doctoraatsopleiding volgt waaraan minstens 27 studiepunten worden toegekend.

  Cf. Informatiefiche 5.1

  2.4.6. Modulair onderricht (ook in het buitenland).

  De standpunten van de dienstbrief 999/c. 163 van 2 juli 2012 worden bevestigd.

  Cf. Informatiefiche 5.3

  2.4.7. Effecten van een wijziging en een uitschrijving op het recht op kinderbijslag

  Cf. Informatiefiche 4

  2.4.8. De voorlopige code 000

  Cf. Informatiefiche 1.3

  2.4.9. De voorlopige code 001 of 002

  Cf. Informatiefiche 1.2

  3. Tegenstrijdige documenten

  In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende attesten/berichten dient men het geval te signaleren aan de dienst Monitoring en de betalingen te schorsen tot ontvangst van een antwoord.

  Nederlandstalig en Franstalig
  Tel.: 02-237 23 35
  Mail: monitoringnl@rkw.be

  4. Aanpassingen aan de formulieren en informatiebrief

  4.1 Aanpassingen van de formulieren P7 en P20

  In bijlage bevinden zich de aangepaste formulieren P7-N, P7-F en P7-D. Het formulier P20 werd aangepast aan de formule van de instapstage.

  4.2. De informatiebrieven

  Dossiertaalcode =N/D

  De brief voor de meer dan achttienjarigen.

  4.3. De briefmodules

  Voor de thesisstudenten werden twee briefmodules opgesteld:

  • De module bij het begin van het academiejaar om te informeren wanneer een thesis/eindwerk/stageverslag wordt voorbereid;
  • De module met de vraag over de al dan niet indiening van de thesis/eindwerk/verslag na 30 juni.

  Daarnaast werd voor studenten in het deeltijds onderwijs ook een briefmodule opgesteld.

  • De module "deeltijds werken_ studeren"

  5. Bijlagen

  • De formulieren P7-N/P7-F/P7-D, de informatiebrieven en briefmodules.
  • Technische documentatie voor de D062 van de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap
  • Informatiefiches betreffende de verwerking van de D062-attesten
  • 1De toekenningsperiode vangt aan de dag na de indiening van de eindverhandeling of de stopzetting van de onderbrekeing (cf. art 1,§2,3° van het KB van 12 augustus 1985).
  • 2De stagiair ontvangt per maand een stagevergoeding van 200 euro (bij een voltijdse stage) van de werkgever. RVA geeft de jongere per gewerkte dag een stage-uitkering van 26,82 euro.
  • 3CO 1386/2013 van 8 februari 2013 en e-mail van 13 april aan alle kinderbijslagfondsen
  Top