CO 835 van 12 juli 1968 - Toezicht op het recht - Verzending van de schoolgetuigschriften

  (...)

  Ten einde de taak van de kinderbijslagfondsen en van de onderwijsinrichtingen te verlichten, heeft het Beheerscomi-té van onze Rijksdienst beslist dat er voortaan nog slechts één enkel schoolgetuigschrift per jaar aan de ouders zou worden gezonden, waarvan de aangepaste tekst sommige verbintenissen inhoudt.

  (...)

  Het schoolgetuigschrift zal elk jaar in de maand september moeten geëist worden.

  Ten einde echter elke onderbreking in de toekenning van de kinderbijslag te vermijden, zullen de kinderbijslagfondsen de bijslag provisioneel doorbetalen tot uiterlijk 31 oktober 1 (1) voor de studenten van het secundair onderwijs en tot uiterlijk 31 december2 voor die van het universitair of hiermede gelijkgesteld onderwijs.

  De ouders worden verzocht de kinderbijslagfondsen in te lichten wanneer de student bij het einde van een schooljaar voornemens is voor de eerste maal universitair onderwijs te volgen: aldus zullen de betalingen ook in deze gevallen kunnen voortgezet worden tot 31 december3 .

  In het ene zoals in het andere geval dienen de kinderbij-slagfondsen, in de onderstelling dat het schoolgetuigschrift niet zou teruggezonden zijn, om alle nodige verantwoording te verzoeken.

  Van de andere kant, indien de antwoorden met betrekking tot het schooljaar, dat dit voorafgaat waarvoor het getuigschrift gevraagd wordt, uitwijzen dat zich een onregelmatigheid in het schoolbezoek heeft voorgedaan of dat de student werkzaam is als werknemer of als zelfstandige, zijn de kinderbijslaginstellingen ertoe verplicht de verstrekte gegevens onmiddellijk te verifiëren bij de Directie van de onderwijsinrichting of bij de ouders.

  In dit opzicht merkte men op dat de belangrijke verlichting van de administratieve taken, welke de nieuwe reglementering met zich brengt, evenwel insluit dat de kinderbijslagfondsen zich zeer waakzaam moeten tonen wat het onderzoek naar het recht op kinderbijslag voor de studenten betreft en dat zij zonder aarzelen een controle ter plaatse moeten doen verrichten zodra er enige twijfel rijst omtrent de realiteit van het recht.

  De formule die de universiteiten mochten gebruiken om de uitvoering van de mechanografische verrichtingen te bevorderen, en die op de type modellen 7P7 was gekleefd, zal aangepast worden volgens de noodwendigheid.

  (...)

  • 1
  • 2Lezen 30 september (toepassing van CO 1092 van 22 juli 1981).
  • 3Lezen 30 november (toepassing van CO 1092 van 22 juli 1981).
  Top