Vlaanderen

Artikel 176 Groeipakketdecreet

Als de private uitbetalingsactor een inbreuk pleegt of een vergunning heeft verkregen op basis van onjuiste gegevens, kan het agentschap Opgroeien regie een of meer van de volgende bestuurlijke maatregelen opleggen:

1° een verbod om nieuwe begunstigden aan te sluiten;

2° de opmaak en uitvoering van een herstelplan;

3° de opheffing van de vergunning.

 

Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - hoofdstuk 12 - artikel 72 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 175 en 176 van hetzelfde decreet worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top