Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 177 Groeipakketdecreet

  §1. Het agentschap Opgroeien regie betekent het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel aan de private uitbetalingsactor en bepaalt in de voorgenomen beslissing minstens het volgende:

  1° de motieven van de voorgenomen beslissing;

  2° de termijn waarin de uitbetalingsactor zijn verweer kan formuleren en de kans krijgt om gehoord te worden;

  3° de termijn waarin de beslissing definitief wordt;

  4° de aard van de opgelegde maatregel.

  De uitbetalingsactor wordt op zijn verzoek gehoord. De uitbetalingsactor mag zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman of een andere persoon.

  §2. Bij hoogdringendheid kan het agentschap Opgroeien regie onmiddellijk een bestuurlijke maatregel nemen.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - hoofdstuk 12 - artikel 73 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 177 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”;

  2° in paragraaf 2 worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top