Vlaanderen

Artikel 193 Groeipakketdecreet

In artikel 363, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de eerste zin wordt opgeheven;

2° in de tweede zin wordt het woord “andere” opgeheven.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top