Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 194 Groeipakketdecreet

  In artikel 572bis van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° punt 8, gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, wordt vervangen door wat volgt: “8° geschillen over de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, zoals gedefinieerd in artikel 3, §3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig is gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dat feit veroorzaakte schade, tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens artikel 594, 8° ”;

  2° punt 14° en 15°, vervangen bij de wet van 8 mei 2014, worden opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top