Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 197 Groeipakketdecreet

  In artikel 628, 14°, van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1971, 22 december 1977 en 6 juli 1989, wordt tussen de woorden “de verzekerde” en de woorden “of van de rechthebbende” de zinsnede “, begunstigde, zoals gedefinieerd in artikel 3, §3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid” ingevoegd;

  2° in het tweede lid wordt tussen de woorden “de verzekerde” en de woorden “of van de rechthebbende” de zinsnede “, begunstigde, zoals gedefinieerd in artikel 3, §3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid” ingevoegd.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top