Vlaanderen

Artikel 197 Groeipakketdecreet

In artikel 628, 14°, van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1971, 22 december 1977 en 6 juli 1989, wordt tussen de woorden “de verzekerde” en de woorden “of van de rechthebbende” de zinsnede “, begunstigde, zoals gedefinieerd in artikel 3, §3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid” ingevoegd;

2° in het tweede lid wordt tussen de woorden “de verzekerde” en de woorden “of van de rechthebbende” de zinsnede “, begunstigde, zoals gedefinieerd in artikel 3, §3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid” ingevoegd.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top