Vlaanderen

Artikel 198 Groeipakketdecreet

In artikel 1321, § 1, 5°, van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 19 maart 2010, worden de woorden "de kinderbijslag" vervangen door de woorden "de toelagen in het kader van het gezinsbeleid".
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top