Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 199 Groeipakketdecreet

  In artikel 1410 van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° aan paragraaf 2, eerste zin, vervangen bij de wet van 18 maart 1999, wordt na de woorden “de rechthebbende” de zinsnede “of de begunstigde, zoals gedefinieerd in artikel 3, §3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of de bijslagtrekkende zoals gedefinieerd in artikel 3, §1, 8°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid,” toegevoegd;

  2° in paragraaf 2 wordt punt 1°, vervangen bij de wet van 12 mei 1971, vervangen door wat volgt:

  1° de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;”;

  3° in paragraaf 4, eerste lid, vervangen bij de wet 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wetten van 28 juni 2013 en 25 april 2014, wordt het woord “gezinsbijslag” vervangen door de woorden “toelagen in het kader van het gezinsbeleid”;

  4° aan paragraaf 4, derde lid, worden na de woorden “bedoelde terugvordering” de woorden “van andere prestaties dan toelagen in het kader van het gezinsbeleid” toegevoegd;

  5° in paragraaf 4 wordt het vijfde lid vervangen door wat volgt:

  "Als toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte zijn verkregen ingevolge een nalatigheid of een verzuim van de begunstigde, kan de terugvordering slaan op het geheel van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid die later verschuldigd zijn aan dezelfde begunstigde.”.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top