artikel 13 BVR Ondersteuningstoeslag

    In artikel 235 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019, wordt het derde lid opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top