Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 5 BVR Rechtgevend kind

  §1. De gezinsbijslagen worden verder toegekend aan de personen die vlak voor de ontvoering de begunstigden voor het ontvoerde kind waren.

  Als een ouder met toepassing van artikel 57, §2, van het Groeipakketdecreet van 2018 tijdens de ontvoering begunstigde wordt, worden de gezinsbijslagen verder toegekend aan die ouder.

  De personen, vermeld in het eerste en het tweede lid, mogen alleen beschouwd worden als begunstigden als ze niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks hebben deelgenomen aan de ontvoering van het kind.

  Als de personen die voor de ontvoering de begunstigden voor het ontvoerde kind waren, overlijden voordat er een einde aan de ontvoering komt, kan de persoon die het ouderlijk gezag verkrijgt bij vonnis, als begunstigde aangewezen worden.

  §2. Kinderen die voor zichzelf begunstigde waren, hebben geen recht op gezinsbijslagen tijdens de periode van ontvoering.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 29 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In artikel 5, §1, van het hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
   “Als een ouder met toepassing van artikel 57, §2, van het Groeipakketdecreet van 2018 tijdens de ontvoering begunstigde wordt, worden de gezinsbijslagen verder toegekend aan die ouder.”;
  2. in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, worden tussen de woorden “vermeld in het eerste” en de zinsnede “lid, mogen alleen” de woorden “en het tweede” ingevoegd.

  gearchiveerde versie

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top