Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR Rechtgevend kind

  Voor het kind dat al als ontvoerd wordt beschouwd op 31 december 2018, blijft de bijslagtrekkende, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 69, §2bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, de bijslagtrekkende vanaf 1 januari 2019 tot er zich een wijziging voordoet op het vlak van de ontvoering zelf. In dat geval worden de bepalingen voor de aanwijzing van de begunstigden en de regels van de uitbetaling overeenkomstig boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toegepast. De bepalingen van boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 3 zijn van toepassing zowel op de bijslagtrekkende als de begunstigde.

  Het kind heeft recht op gezinsbijslagen conform artikel 210 het Groeipakketdecreet van 2018.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 30 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 6, tweede lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, eerste lid, artikel 10, eerste lid, artikel 11, vierde lid en artikel 12 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top