Artikel 11 BVR Rechtgevend kind

  De gezinsbijslagen worden verder toegekend aan de persoon of personen die vlak voor de verdwijning de begunstigde of begunstigden voor het verdwenen kind waren.

  Kinderen die voor zichzelf begunstigde waren, hebben geen recht op gezinsbijslagen tijdens de periode van verdwijning.

  Als de personen die voor de verdwijning de begunstigden voor het verdwenen kind waren, overlijden voordat er een einde aan de verdwijning komt, kan de persoon die het ouderlijk gezag verkrijgt bij vonnis, als begunstigde aangewezen worden.

  Voor het kind dat al als verdwenen wordt beschouwd op 31 december 2018,  blijft de bijslagtrekkende,  vermeld in artikel 69,  §1 van de Algemene Kinderbijslagwet van 19 december 1939,  de bijslagtrekkende vanaf 1 januari 2019 tot er zich een wijziging voordoet op het vlak van de verdwijning zelf.  In dat geval worden de bepalingen voor de aanwijzing van de begunstigden en de regels van de uitbetaling overeenkomstig boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toegepast. De bepalingen van boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 3 zijn van toepassing zowel op de bijslagtrekkende als de begunstigde.

  Het kind heeft recht op gezinsbijslagen conform artikel 210 van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 30 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 6, tweede lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, eerste lid, artikel 10, eerste lid, artikel 11, vierde lid en artikel 12 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top