Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 1 BVR Sociale Toeslagen

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. ...;
  2. feitelijk gezin: een leefeenheid waarin twee personen die geen bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, samenwonen en samen een huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier;
  3. kadastraal inkomen, afgekort Ki: het kadastraal inkomen, vermeld in titel IX van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
  4. Ki vreemd gebruik: Ki van de onroerende goederen die noch als eigen hoofdverblijfplaats, noch voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt.
   In dit besluit wordt het Ki van een onroerend goed niet beschouwd als Ki vreemd gebruik als dat onroerend goed niet als eigen hoofdverblijfplaats wordt gebruikt door de stand van de bouwwerkzaamheden of van de verbouwingswerkzaamheden die het de begunstigden niet toelaten om de woning daadwerkelijk te betrekken, onder de voorwaarden, vermeld in artikel 14538, §1, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
  5. Ki voor eigen beroepsdoeleinden: het Ki van de onroerende goederen die voor eigen beroepsdoeleinden gebruikt worden, vermeld op het aanslagbiljet van de personenbelasting;
  6. toekenningsjaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 4 - artikel 22 - inwerkingtreding artikel 1, 2° 01.01.2019 - inwerkingtreding artikel 1, 3° 01.09.2022 - inwerkingtreding artikel 1, 4°, 5° en 6° 25.03.2022

  In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. punt 1° wordt opgeheven.
  2. aan punt 4° wordt de volgende zin toegevoegd:
   “In dit besluit wordt het Ki van een onroerend goed niet beschouwd als Ki vreemd gebruik als dat onroerend goed niet als eigen hoofdverblijfplaats wordt gebruikt door de stand van de bouwwerkzaamheden of van de verbouwingswerkzaamheden die het de begunstigden niet toelaten om de woning daadwerkelijk te betrekken, onder de voorwaarden, vermeld in artikel 14538, §1, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.”;
  3. in punt 6° wordt de zinsnede “1 oktober tot en met 30 september” vervangen door de zinsnede “1 september tot en met 31 augustus”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top