Artikel 1/1 Groeipakketdecreet

Dit decreet wordt aangehaald als: het Groeipakketdecreet van 2018.

Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - artikel 51 - inwerkingtreding 28.06.2021

In het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 1/1. Dit decreet wordt aangehaald als: het Groeipakketdecreet van 2018.”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top