Artikel 178 Groeipakketdecreet

De beslissing tot het al dan niet opleggen van een bestuurlijke maatregel wordt ter kennis gebracht van de uitbetalingsactor en vermeldt minstens het volgende:

1° de motieven van de beslissing;

2° de datum van inwerkingtreding van de beslissing;

3° in voorkomend geval, de modaliteiten en gevolgen van de beslissing;

4° de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top