Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 179 Groeipakketdecreet

  Tegen de opheffing van de vergunning kan de uitbetalingsactor bij het agentschap Opgroeien regie met een kennisgeving bezwaar aantekenen binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving van de beslissing.

  Het bezwaarschrift bevat, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de motivering van het bezwaar.

  De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de ontvankelijkheidsvereisten van het bezwaarschrift.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - hoofdstuk 12 - artikel 74 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 179, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top