Vlaanderen

Artikel 180 Groeipakketdecreet

Het agentschap Opgroeien regie beslist binnen tien dagen na de kennisgeving van het bezwaarschrift over de ontvankelijkheid van het bezwaar en brengt de bezwaarindiener daarvan op de hoogte. Als er niet tijdig een beslissing is genomen, wordt het bezwaar geacht ontvankelijk te zijn.

 

Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - hoofdstuk 12 - artikel 75 - inwerkingtreding 18.04.2019

In artikel 180 en 183, §1, van hetzelfde decreet worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top