Artikel 181 Groeipakketdecreet

    Het bezwaar wordt ten gronde behandeld volgens de regels die zijn vastgelegd in of ter uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-) pleegzorgers of na het verstrijken van de termijn waarin dat advies moest worden uitgebracht.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top