Vlaanderen

| NIEUW - Gepubliceerde beslissingen Geschillencommissie 2021

Overzicht beslissingen 2021 - trefwoorden - samenvatting

 

GC 2021/002

15 januari 2021

Feitelijk verblijf van het kind bij de grootouders – Klacht van de moeder wegens ontvoering – Verslag Familienetwerkberaad (Nederland) – Europese formulier E401

 

Op basis van de beschikbare stukken waaronder een verslag van het Familienetwerkberaad in Nederland en bij gebreke aan een effectief neergelegde klacht door de moeder wegens ontvoering van het kind, meent de Geschillencommissie dat het kind tijdens de betwiste periode feitelijk bij de grootouders verbleef en niet bij de moeder zoals werd voorgehouden op het Europese formulier E401.

 

GC 2021/003

15 januari 2021

COVID-19-toeslag – Financiële voorwaarden – Berekeningswijze – Discrepanties

Na onderzoek door de Geschillencommissie bleken er enkele discrepanties in de berekening bij het inkomensonderzoek maar na herberekening bleek het maximumgrensbedrag alsnog overschreden waardoor er geen recht was op de COVID-19-toeslag.

 

GC 2021/004

29 januari 2021

Tussenbeslissing: aanstelling deskundige – Schooltoeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote

 

Aangezien de Geschillencommissie verschillende verzoeken vanwege landbouwersgezinnen ontving waarbij er telkens een te hoog kadastraal inkomen vreemd gebruik is, hoewel er enkel een onroerend goed is dat bewoond wordt door het gezin en onroerende goederen die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden, meent de Geschillencommissie dat de problematiek mogelijks een algemene draagwijdte heeft en acht zij het aangewezen om een deskundige schooltoeslag van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket aan te duiden om een advies uit te brengen.

 

GC 2021/005

29 januari 2021

Tussenbeslissing: aanstelling deskundige – Sociale toeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote

 

Aangezien de Geschillencommissie verschillende verzoeken vanwege landbouwersgezinnen ontving waarbij er telkens een te hoog kadastraal inkomen vreemd gebruik is, hoewel er enkel een onroerend goed is dat bewoond wordt door het gezin en onroerende goederen die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden, meent de Geschillencommissie dat de problematiek mogelijks een algemene draagwijdte heeft en acht zij het aangewezen om een deskundige schooltoeslag van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket aan te duiden om een advies uit te brengen.

 

GC 2021/006

29 januari 2021

Tussenbeslissing: aanstelling deskundige – Sociale toeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote

Aangezien de Geschillencommissie verschillende verzoeken vanwege landbouwersgezinnen ontving waarbij er telkens een te hoog kadastraal inkomen vreemd gebruik is, hoewel er enkel een onroerend goed is dat bewoond wordt door het gezin en onroerende goederen die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden, meent de Geschillencommissie dat de problematiek mogelijks een algemene draagwijdte heeft en acht zij het aangewezen om een deskundige schooltoeslag van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket aan te duiden om een advies uit te brengen.

 

GC 2021/007

29 januari 2021

Tussenbeslissing: aanstelling deskundige – Schooltoeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote

 

Aangezien de Geschillencommissie verschillende verzoeken vanwege landbouwersgezinnen ontving waarbij er telkens een te hoog kadastraal inkomen vreemd gebruik is, hoewel er enkel een onroerend goed is dat bewoond wordt door het gezin en onroerende goederen die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden, meent de Geschillencommissie dat de problematiek mogelijks een algemene draagwijdte heeft en acht zij het aangewezen om een deskundige schooltoeslag van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket aan te duiden om een advies uit te brengen.

 

GC 2021/008

12 februari 2021

Samenloop Belgische en Nederlandse kinderbijslag – Europese Verordening VO 883/2004 – Verschilbetaling – Nederlandse kinderopvangtoeslag (KOT)

 

 

In navolging van de beslissingen 2019/021 en 2020/022 oordeelde de Geschillencommissie dat - rekening houdende met de Europese samenloopregels waarbij uitkeringen van dezelfde aard van elkaar in mindering worden gebracht en gelet op de kwalificatie van de Nederlandse kinderopvangtoeslag door Nederland als gezinsbijslag in de zin van de Verordening (EG) nr. 883/2004 - de uitbetalingsactor correct de verschilbetaling heeft toegepast bij samenloop tussen de Belgische kinderbijslag en de Nederlandse kinderbijslag met inbegrip van de Nederlandse kinderopvangtoeslag (KOT).

 

GC 2021/009

12 februari 2021

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) – Plaatsing in een instelling – Betaling aan de jongere als begunstigde – Terugvordering 2/3 kinderbijslag – Jeugdhulp – Afzien van terugvordering

 

De Geschillencommissie oordeelt dat voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling die in een instelling geplaatst is, het 2/3 van de kinderbijslag overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en expliciete administratieve onderrichtingen dient toe te komen aan Jeugdhulp; echter beslist de Geschillencommissie eveneens dat de uitbetalingsactor dient te onderzoeken of al dan niet kan worden afgezien van terugvordering ten aanzien van de jongere.

 

GC 2021/010

26 februari 2021

Schooltoeslag – Sociale toeslag – Feitelijke gezinsvorming – Controle door gezinsinspecteur – (Partiële) samenvoeging van de inkomsten van de partners

 

Overeenkomstig de toepasselijke reglementering worden de domiciliegegevens weerlegd door een controle door een gezinsinspecteur waarbij de Geschillencommissie meent dat het controleverslag gebaseerd is op een geheel van beschikbare bewijskrachtige elementen waaruit tevens een bepaalde consistentie en duurzaamheid blijkt waardoor de uitbetalingsactor kon besluiten tot samenwoning.  Het argument van de verzoekster dat er geen volledige samenvoeging van de financiën is volgt logischerwijze uit het feit dat zij en haar partner elk instaan voor de kosten verbonden aan hun eigen woonst maar doet niet af aan het controleverslag dat besloot tot samenwoning, zij het mogelijks partieel maar met een reëel (financieel) schaalvoordeel. 

 

GC 2021/011

26 februari 2021

Schooltoeslag – Financiële voorwaarden – KI-test (kadastraal inkomen vreemd gebruik) – Onroerend goed verworven via erfenis – Standstill-verplichting - Overbruggingsrecht

 

Rekening houdende met de authentieke gegevens van de FOD Financiën stelt de Geschillencommissie vast dat er geen recht is op de schooltoeslag doordat het kadastraal inkomen vreemd gebruik te hoog is ingevolge de onroerende goederen die de verzoeker in het referentiejaar verwierf via een erfenis.

 

GC 2021/012

12 maart 2021

Wezentoeslag – Overgangsmaatregelen – Overlijden ouder na de invoering van het Groeipakket

 

In navolging van de beslissing 2019/012 bevestigt de Geschillencommissie dat gelet op de Conceptnota / Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet, en in deze specifieke gezinssituatie, waarbij door het overlijden van de biologische moeder van het kind, en terwijl alle indicatoren van het gezin onveranderd blijven, wordt vastgesteld dat het gezin hierdoor minder gezinstoelagen ontvangt, terwijl rekening houdende met de duidelijke wil van de decreetgever, om bij het overlijden van een ouder van het kind, een wezentoeslag te willen toekennen bovenop het basisbedrag, ter financiële compensatie van het verlies van het inkomen van de overleden ouder, de toepassing van artikel 216 Groeipakketdecreet niet tot gevolg kan hebben dat in het voorliggende geval, het totaal bedrag aan gezinstoelagen verminderd wordt ten opzichte van de uitbetaalde bedragen in december 2018.

 

GC 2021/013

12 maart 2021

Schooltoeslag – Sociale toeslag – Financiële voorwaarden – Aankoop (tweede) woning in het referentiejaar – Ernstige psychische gezondheidsproblemen – Leegstand – Kadastraal inkomen vreemd gebruik

 

De Geschillencommissie oordeelde dat de aankoop van een (tweede) woning door een moeder die lijdt aan een bipolaire stoornis niet kon worden aanzien als overmacht mede gelet op de handelingsbekwaamheid van de moeder tot de aanstelling van een bewindvoerder en waarbij deze situatie niet voorzien is in de bij de wet bepaalde precaire situaties, waardoor het verworven onroerend goed niet kan vrijgesteld worden van de KI-test.

 

GC 2021/014

12 maart 2021

COVID-19-toeslag – Financiële voorwaarden – Tewerkstelling in de horeca – Bewijsstukken maandelijkse inkomsten

 

Na een vastgelopen communicatie met de uitbetalingsactor over de bij te brengen bewijsstukken om het recht op de COVID-19-toeslag te onderzoeken, werden na tussenkomst van de Geschillencommissie de nodige boekhoudkundige attesten met de maandelijkse inkomsten bijgebracht (en niet het globaal inkomen van de referentiemaanden).

 

GC 2021/016

26 maart 2021

Schooltoeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote – Advies deskundige schooltoeslag

 

De Geschillencommissie stelt vast dat het gezin niet in het bezit is van een onroerend goed waarvan het kadastraal inkomen voldoet aan de bij decreet bepaalde definitie van kadastraal inkomen vreemd gebruik aangezien na aftrek van het kadastraal inkomen beroepsdoeleinden op gezinsniveau, er voor het gezin een kadastraal vreemd gebruik van 0 EUR is en er bijgevolg wel voldaan is aan de financiële voorwaarden voor de toekenning van de schooltoeslag.

 

GC 2021/017

26 maart 2021

Inhoudingen op het Groeipakket ter aanzuivering van een schuld bij een Frans kinderbijslagfonds – Inhoudingspercentage – Artikel 84 Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 72, 1 Verordening (EG) nr. 987/2009

 

De Geschillencommissie oordeelt dat de uitbetalingsactor in toepassing van artikel 84 Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 72, 1 Verordening (EG) nr. 987/2009 gehouden is te voldoen aan de vraag van het Franse kinderbijslagfonds om inhoudingen te verrichten op het verschuldigde Groeipakket en dit in overeenstemming met de intern toepasselijke Belgische wetgeving (artikel 103, § 1 Groeipakketdecreet juncto artikel 1410, § 4 Gerechtelijk Wetboek).

 

GC 2021/018

26 maart 2021

Sociale toeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote – Advies deskundige schooltoeslag

 

De Geschillencommissie stelt vast dat het gezin niet in het bezit is van een onroerend goed waarvan het kadastraal inkomen voldoet aan de bij decreet bepaalde definitie van kadastraal inkomen vreemd gebruik aangezien na aftrek van het kadastraal inkomen beroepsdoeleinden op gezinsniveau, er voor het gezin een kadastraal vreemd gebruik van 0 EUR is en er bijgevolg wel voldaan is aan de financiële voorwaarden voor de toekenning van de schooltoeslag.

 

GC 2021/019

26 maart 2021

Schooltoeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote – Advies deskundige schooltoeslag

 

De Geschillencommissie stelt vast dat het gezin niet in het bezit is van een onroerend goed waarvan het kadastraal inkomen voldoet aan de bij decreet bepaalde definitie van kadastraal inkomen vreemd gebruik aangezien na aftrek van het kadastraal inkomen beroepsdoeleinden op gezinsniveau, er voor het gezin een kadastraal vreemd gebruik van 0 EUR is en er bijgevolg wel voldaan is aan de financiële voorwaarden voor de toekenning van de schooltoeslag.

 

GC 2021/020

26 maart 2021

Sociale toeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote – Advies deskundige schooltoeslag

 

De Geschillencommissie stelt vast dat het gezin niet in het bezit is van een onroerend goed waarvan het kadastraal inkomen voldoet aan de bij decreet bepaalde definitie van kadastraal inkomen vreemd gebruik aangezien na aftrek van het kadastraal inkomen beroepsdoeleinden op gezinsniveau, er voor het gezin een kadastraal vreemd gebruik van 0 EUR is en er bijgevolg wel voldaan is aan de financiële voorwaarden voor de toekenning van de schooltoeslag.

 

Top