Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 1 BVR Gegevensverwerking

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. agentschap: het publiekrechtelijk  vormgegeven  extern  verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, vermeld in artikel 2, 1° van het decreet van 7 juli 2017;
  2. authentieke bron: een op elektronische wijze bijgehouden verzameling van gegevens die door een overheid is erkend als de meest volledige, kwalitatief hoogstaande, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
  3. algemene verordening gegevensbescherming: de verordening (EU) 2016/679   van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
  4. besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018: het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag;
  5. decreet van 7 juli 2017: het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
  6. opgeheven
  7. elektronische formulieren: elektronische documenten en  digitale  toepassingen waarin gegevens in voorgestructureerde antwoordruimten online worden ingevuld en met eventuele bijlagen aan de uitbetalingsactoren via de aangeboden of aangewezen toepassing digitaal worden bezorgd met het oog op de toepassing van het Groeipakketdecreet van 2018;
  8. gegevensnetwerk KRING: KRuispunt van de Informatiestromen met betrekking tot het Groeipakket en met name het netwerk, vermeld in artikel 7/1, eerste lid, 4° van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat de uitwisseling mogelijk maakt van alle noodzakelijke gegevens met authentieke gegevensbronnen en de uitbetalingsactoren;
  9. Agentschap Opgroeien regie: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie;
  10. minister: de minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;
  11. Secundair netwerk Groeipakket: het netwerk van het agentschap Opgroeien regie, het agentschap en de uitbetalingsactoren.
  12. uitbetalingsactoren: het agentschap en de private uitbetalingsactoren, vermeld in artikel 3, §1, 45°, van het Groeipakketdecreet van 2018.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023 tot wijziging van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019 (B.S. 06.03.2023) - artikel 1 - inwerkingtreding 01.01.2023

  In artikel 1 van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° punt 6° wordt opgeheven;
  2° in punt 7° wordt de zinsnede "decreet van 27 april 2018" vervangen door de zinsnede "Groeipakketdecreet van 2018";
  3° in punt 12° wordt de zinsnede "decreet van 27 april 2018" vervangen door de zinsnede "Groeipakketdecreet van 2018".

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 31.12.2022)

  ________________________________________

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top