Artikel 5 BVR Sociale Toeslagen

  Het KI van het gezin, vermeld in artikel 2 van dit besluit, wordt gewogen conform het tweede lid, om te bepalen of de begunstigde in aanmerking komt voor een sociale toeslag.

  Als het geïndexeerde KI vreemd gebruik van de personen van wie de inkomsten van het gezin conform artikel 18 van het Groeipakketdecreet van 2018 als uitgangspunt worden genomen voor de berekening van de gezinsinkomsten hoger is dan 1250 euro, heeft de begunstigde geen recht op een sociale toeslag als het verdrievoudigde geïndexeerde KI vreemd gebruik van de personen van wie inkomsten van het gezin conform artikel 18 van het voormelde decreet als uitgangspunt worden genomen voor de berekening van de gezinsinkomsten, hoger is dan 20% van de inkomsten van het gezin, vermeld in artikel 4 van dit besluit, verminderd met driemaal het geïndexeerde KI vreemd gebruik en eenmaal het geïndexeerde KI dat voor eigen beroepsdoeleinden wordt aangewend als vermeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van dit besluit.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing als de inkomsten van het feitelijk gezin geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld uit leefloon of het equivalent van leefloon, of voor minstens 70% bestaan uit alimentatiegelden, vervangingsinkomsten, een overlevingspensioen of een inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend in het raam van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 4 - artikel 25 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 4, eerste lid, artikel 5, tweede lid, artikel 6, eerste lid, artikel 8, artikel 9, artikel 12, eerste lid, artikel 14, artikel 15, artikel 16, artikel 17 en artikel 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top