Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR Sociale Toeslagen

  De gezinsgrootte wordt bepaald door het aantal kinderen dat rechtgevend is op gezinsbijslagen conform boek 2, deel 1 van het Groeipakketdecreet van 2018 of een andere Belgische, of een buitenlandse of internationale reglementering, en dat deel uitmaakt van het gezin van de begunstigde. Als de uitbetaling van de gezinsbijslagen geschorst is, telt het kind mee voor het bepalen van de gezinsgrootte gedurende de maand van schorsing.

  Het feit dat een kind als vermeld in het eerste lid, deel uitmaakt van hetzelfde gezin als de begunstigde als vermeld in het eerste lid, blijkt uit een gemeenschappelijke woonplaats als vermeld in artikel 3, §1, 49°, van het voormelde decreet, en kan bewezen worden met de bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3, §2, 1° tot en met 4°, artikel 3, §3, 1° tot en met 3°, van dit besluit, en een verklaring van de begunstigde die door de gezinsinspecteur gestaafd wordt door een controle ter plaatse.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 4 - artikel 25 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 4, eerste lid, artikel 5, tweede lid, artikel 6, eerste lid, artikel 8, artikel 9, artikel 12, eerste lid, artikel 14, artikel 15, artikel 16, artikel 17 en artikel 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top