Artikel 11 BVR Sociale Toeslagen

    Als het recht op een sociale toeslag niet kan worden vastgesteld conform artikel 7, wordt een sociale toeslag toegekend als het inkomen van het gezin is samengesteld uit leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming of inkomensgarantie voor ouderen, voor de maanden waarop die betrekking hebben.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top