Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 12 BVR Sociale Toeslagen

  De begunstigden die geen sociale toeslag ontvangen conform artikel 7 of 11 van dit besluit, kunnen bewijzen dat hun gezinsinkomsten voldoen aan de inkomensgrenzen, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, door een verzoek tot toekenning of herziening te richten aan de uitbetalingsactor. Het verzoek tot toekenning of herziening bevat bewijsstukken die aantonen dat de inkomsten van het gezin gedurende minstens zes opeenvolgende maanden onder de voormelde inkomensgrenzen ligt. De sociale toeslag wordt toegekend voor die maanden.

  Het Ki wordt in aanmerking genomen conform artikel 5, en wordt vastgesteld op basis van gegevens zoals ze op het ogenblik van de aanvraag bekend zijn.

  De sociale toeslag wordt vervolgens verder toegekend tot het begin van het eerstvolgende toekenningsjaar.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 4 - artikel 25 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 4, eerste lid, artikel 5, tweede lid, artikel 6, eerste lid, artikel 8, artikel 9, artikel 12, eerste lid, artikel 14, artikel 15, artikel 16, artikel 17 en artikel 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top