Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 15 BVR Gegevensdeling

  De diensten van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, provincies, federaties van gemeenten, gemeenten, verenigingen waarvan ze deel uitmaken, openbare instellingen die ervan afhangen, en alle openbare en meewerkende instellingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen, verstrekken de toezichthouders, overeenkomst artikel 126, §2, van het Groeipakketdecreet van 2018, alle gegevens waar die om verzoeken.

  Bij de gegevensuitwisseling, vermeld in het eerste lid, respecteren de diensten, vermeld in het eerste lid, de Europese, federale en Vlaamse regels rond het verwerken en de overdracht van deze gegevens en van de regelgeving over het beroepsgeheim.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023 tot wijziging van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019 (B.S. 06.03.2023) - artikel 9 - inwerkingtreding 01.01.2023

  In artikel 11, artikel 12, § 1, en artikel 15 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "decreet van 27 april 2018" vervangen door de zinsnede "Groeipakketdecreet van 2018".

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 31.12.2022)

  ________________________________________

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top