Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR Sociale Toeslagen

  Tijdens het toekenningsjaar wordt het recht op een sociale toeslag opnieuw geëvalueerd naar aanleiding van de volgende gebeurtenissen:

  1. de aangroei van de gezinsgrootte, waardoor wordt voldaan aan de voorwaarde, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3°, van het Groeipakketdecreet van 2018, tenzij het gezin alleen kinderen kent die onder de toepassing vallen van de artikelen 210,§1, 214, §2 en 215, §1 van het voormelde decreet;
  2. een daling van de gezinsgrootte, waardoor niet langer voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, tweede lid, 3°, van het voormelde decreet, tenzij het gezin alleen kinderen kent die onder de toepassing vallen van de artikelen 210,§1, 214, §2 en 215, §1  van het voormelde decreet;
  3. een wijziging binnen het feitelijk gezin;
  4. een herziening van het aanslagbiljet dat gebruikt is als referentie voor het lopende toekenningsjaar.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 4 - artikel 25 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 4, eerste lid, artikel 5, tweede lid, artikel 6, eerste lid, artikel 8, artikel 9, artikel 12, eerste lid, artikel 14, artikel 15, artikel 16, artikel 17 en artikel 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top