Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 11 BVR Gegevensdeling

  De minister kan nadere regels en de procedure vastleggen voor het opslaan en bewaren van de gegevens waarover het agentschap of het agentschap Opgroeien regie of de private uitbetalingsactoren beschikken of die aan hen zijn bezorgd ter uitvoering van het Groeipakketdecreet 2018 en van het decreet van 7 juli 2017 of de uitvoeringsbesluiten ervan.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023 tot wijziging van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019 (B.S. 06.03.2023) - artikel 9 - inwerkingtreding 01.01.2023

   In artikel 11, artikel 12, § 1, en artikel 15 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "decreet van 27 april 2018" vervangen door de zinsnede "Groeipakketdecreet van 2018".

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 31.12.2022)

  ________________________________________

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top