Vlaanderen

Geschillencommissie - beslissingen 2021

 

 • Startbedrag voor het kind van een Nederlandse erkende zeevisser onder Belgische vlag – Geboorte op een zondag – Onderworpenheid aan de Belgische sociale zekerheid – Europese verordening nr. 492/2011 – Interesten

 • Terugvordering schooltoeslag – Pedagogische voorwaarden – Uitschrijving op school en overstap naar individueel huisonderwijs – Leerstoornis

 • Terugvordering schooltoeslag – Pedagogische voorwaarden – Ziekte van Lyme – Ongewettigde afwezigheden op school

 • Belgisch gezin woont en werkt in Marokko – Overheidspersoneel – Onderworpenheid aan de Belgische sociale zekerheid – Vereiste woonplaats in Vlaanderen – Inschrijving in de consulaire registers – Referentieadres – Informatie- en raadgevingsplicht uitbetalingsactor

 • Schooltoeslag – Minderjarig kind is gedomicilieerd bij de voogd na het overlijden van de moeder van het kind – Voogdijschap met strikt afgescheiden financiële vermogens – Gezinscategorie en puntentelling – Financiële draagkracht van het gezin waarin het kind opgroeit

 • Gezin met Nederlandse nationaliteit – Schooltoeslag – Basiskinderbijslag - Nationaliteitsvoorwaarde – Afschrijving uit het Rijksregister – Feitelijk verblijf - Wachtlijst gemeente voor nieuwe inschrijvingen door de COVID-19-crisis

 • Schooltoeslag – Pedagogische voorwaarden – Referentiedatum – Uitschrijving op school in februari – Ongewettigde afwezigheidsdagen - Tuchtsanctie

 • Sociale toeslag – Betwisting feitelijke gezinsvorming van ex-echtgenoten – Eenoudergezin

 • Overgangsregeling Groeipakketdecreet (kinderen geboren vóór 1 januari 2019) – Studies in het buitenland (Israël) – Recht op kinderbijslag op de scharnierdatum 31.12.2018 – Inkanteling in de nieuwe bedragen van het Groeipakket - Vrijstellingen voor niet-hoger onderwijs

 • Schooltoeslag – Studies in het buitenland (Costa Rica) – Internationaal Baccalaureaat – Meeneembaarheid van de schooltoeslag – Advies NARIC-Vlaanderen – Basiskinderbijslag – Vrijstellingen voor niet-hoger onderwijs

 • Kinderen gaan naar school in Nederland – Betwist feitelijk verblijf van het gezin in Vlaanderen – Preventieve opschorting van het Groeipakket – Motiveringsplicht – Wilsuiting inzake wijziging van uitbetalingsactor

 • Sociale toeslag en schooltoeslag – Geboorte nieuw kind in een eenoudergezin – Feitelijke gezinsvorming – Verblijf in huis in het buitenland – Scheiding van tafel en bed – Controle door Sociale inspectie- en begeleidingsdienst – Processen-verbaal politie en besluit arbeidsauditoraat

 • Sociale toeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote – Advies deskundige schooltoeslag

 • Schooltoeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote – Advies deskundige schooltoeslag

 • Sociale toeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote – Advies deskundige schooltoeslag

 • Inhoudingen op het Groeipakket ter aanzuivering van een schuld bij een Frans kinderbijslagfonds – Inhoudingspercentage – Artikel 84 Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 72, 1 Verordening (EG) nr. 987/2009

 • Schooltoeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote – Advies deskundige schooltoeslag

 • Schooltoeslag – Domicilie ex-echtgenoten op ijkdatum 31 augustus – Laattijdige verhuis ten gevolge van de COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen

 • COVID-19-toeslag – Financiële voorwaarden – Tewerkstelling in de horeca – Bewijsstukken maandelijkse inkomsten

 • Schooltoeslag – Sociale toeslag – Financiële voorwaarden – Aankoop (tweede) woning in het referentiejaar – Ernstige psychische gezondheidsproblemen – Leegstand – Kadastraal inkomen vreemd gebruik

 • Wezentoeslag – Overgangsmaatregelen – Overlijden ouder na de invoering van het Groeipakket

 • Financiële voorwaarden – KI-test (kadastraal inkomen vreemd gebruik) – Onroerend goed verworven via erfenis – Standstill-verplichting - Overbruggingsrecht

 • Schooltoeslag – Sociale toeslag – Feitelijke gezinsvorming – Controle door gezinsinspecteur – (Partiële) samenvoeging van de inkomsten van de partners

 • Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) – Plaatsing in een instelling – Betaling aan de jongere als begunstigde – Terugvordering 2/3 kinderbijslag – Jeugdhulp – Afzien van terugvordering

 • Samenloop Belgische en Nederlandse kinderbijslag – Europese Verordening VO 883/2004 – Verschilbetaling – Nederlandse kinderopvangtoeslag (KOT)

 • Tussenbeslissing: aanstelling deskundige – Schooltoeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote

 • Tussenbeslissing: aanstelling deskundige – Sociale toeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote

 • Tussenbeslissing: aanstelling deskundige – Sociale toeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote

 • Tussenbeslissing: aanstelling deskundige – Schooltoeslag – Berekeningswijze – Kadastraal inkomen vreemd gebruik – Onroerende goederen voor beroepsdoeleinden (landbouwbedrijf) – Meewerkende echtgenote

 • COVID-19-toeslag – Financiële voorwaarden – Berekeningswijze – Discrepanties

 • Feitelijk verblijf van het kind bij de grootouders – Klacht van de moeder wegens ontvoering – Verslag Familienetwerkberaad (Nederland) – Europese formulier E401

Top